ระบบโดยรวมของโปรแกรมบัญชี Smile Account Charming

ระบบจัดซื้อ (PO) » ระบบขาย (SO) » ระบบคอมมิชชั่น (CM) » ระบบโปรโมชั่น (CP) » ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) » ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) » ระบบสินค้าคงคลัง (IC) » ระบบผลิต (BOM) » ระบบเช็คและธนาคาร (CQ) » ระบบการเงิน (FM) » ระบบเงินสดย่อย (PC) » ระบบเงินทดรอง (AD) » ระบบงบประมาณ (BG) » ระบบบัญชี (GL) » ระบบภาษี (VT) » ระบบ Workflow automate message ช่วยประสานงานในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว สามารถปรับแต่งบางโมดุลของโปรแกรมให้เข้ากับธุรกิจเฉพาะของลูกค้าได้โดยตรง สามารถปรับแต่งแก้ไข Option ของโปรแกรมให้ตรงตามการใช้งานของธุรกิจได้ ภาษาที่ใช้เขียน C# .NET,XML Web Services (ด้วยภาษาสมัยใหม่นี้ทำให้โปรแกรม Smile Account มีจุดเด่นบางอย่างที่โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาเก่าๆไม่สามารถทำได้) Read more

โปรแกรมบัญชี Smile Account ยืดหยุ่นทันสมัย ออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

System Compatible
  • การออกแบบโปรแกรมบัญชี Smile Account ให้มีความแตกต่างจากโปรแกรมบัญชีอื่นๆ โดยเน้นการพัฒนาทุกส่วนงาน เช่น Function การใช้งานและระบบเสริมที่รองรับการใช้งานจริงของแผนกต่างๆ,การขยายระบบงานได้เองเพื่อการอิมพลีเม้นท์ระบบ
  • ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนา โปรแกรมบัญชี Smile Account ใช้เทคโนโลยีของ MS.NET ภาษาที่ใช้คือ c#.net ,XML Webservice ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถใหม่ๆให้กับโปรแกรม
  • Multi-Tier Application เป็นการออกแบบโปรแกรมเพื่อวางแผนให้ลูกค้าในระบบดับ ERP สามารถออกแบบเครื่อง Server ให้ช่วยกันประมวลผลการทำงานได้
  • มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง โดยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มเติมแก้ไขโปรแกรมในบางส่วนได้ โดยเริ่มจากเรื่องง่ายๆ
  • มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Smile Account Charming เป็นโปรแกรมชุดที่ 2 ของบริษัทฯ ที่ได้ออกแบบขึ้นมาใหม่โดยใช้ประสบการณ์ต่างๆที่ได้สะสมมา
  • ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลในการตัดสินใจได้ง่าย เราต้องการให้โปรแกรมของเราเป็นมากกว่าโปรแกรมบัญชีที่ใช้สำหรับออกเอกสารทางด้านบัญชีหรือเพื่อรองรับระบบงานบัญชีแต่เพียงอย่างเดียว
  • มีระบบสิทธิ์การใช้งานสูง ถ้าคุณต้องการให้พนักงานขายหรือกลุ่มพนักงานขายมองเห็นเฉพาะข้อมูลลูกค้าของตนเอง,ถ้าต้องการให้สาขาที่ออนไลน์เข้ามาเห็นเฉพาะข้อมูลของตนเอง
  • Smile Account กับประเภทธุรกิจที่รองรับ >> Smile Account กับค้าวัสดุก่อสร้าง // Smile Account กับธุรกิจผลิตเพื่อขาย // Smile Account กับระบบฝากขาย // Smile Account กับระบบจำหน่ายมือถือ Read more

ในความต้องการที่จะให้ระบบบริหารข้อมูลของทุกสาขารวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อที่จะสามารถควบคุม และตรวจสอบสถานะต่างๆทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างทันที โปรแกรมบัญชี Smile Account คือคำตอบของทั้งหมด เราได้ออกแบบมาเป็นอย่างดี พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรวดเร็ว ความปลอดภัย โดยการออนไลน์เป็นการออนไลน์ผ่านตัวโปรแกรมเอง โดยไม่ผ่านการควบคุมจากโปรแกรม อื่นๆ เข่น (TeamViewer ,Remote Control,หรืออื่นๆ ทำให้โปรแกรม Smile Account มีความรวดเร็วกว่า สะดวกมากกว่า บริหารจัดการได้ง่ายกว่า) การเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อผ่าน port 80 หรือ port อื่น ด้วย Protocal http การตั้งเครื่อง Server ก็สามารถตั้งไว้ที่สำนักงานใหญ่หรือที่ Hosting ก็สามารถทำได้ เช่นกัน Read more

โปรแกรมบัญชี Smile Account ได้เน้นให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลทีมีในระบบมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆได้ทันทีทั้งระบบกราฟและรายงาน โดยสามารถเพิ่มเติมได้เองทั้งกราฟและรายงาน โดยสามารถแสดงได้ทั้งแบบกราฟเดี่ยวและกราฟเปรียบเทียบเป็นกลุ่ม เมื่อได้กราฟแล้วก็สามารถพิมพ์ออกเป็นรายงานหรือส่งออกไปยัง MS.Word,MS.Excel Read more

ระบบรายงานอัจฉริยะ เป็นเครื่องมือที่ดึงข้อมูลจากโปรแกรม Smile Account Charming มาวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบรายงานเชิงวิเคราะห์ โดยสามารถจัดรูปแบบได้หลากหลายรูปแบบ และวิเคราะห์ได้หลายมุมมองแล้วแต่จะเลือก ในรูปแบบของ pivot และ matrix report ที่สำคัญแม้ไม่รู้ SQL Query ก็สร้างได้.. Read more

เป็นการตรวจสอบเส้นทางเอกสาร ตั้งแต่เอกสารต้นทางไปจนถึงเอกสารปลายทาง เช่นตั้งแต่ใบเสนอราคา ไปจนถึงรับชำระหนี้และเช็ครับ เป็นต้น จากรูปตัวอย่าง โปรแกรมจะแสดงให้เห็นการดูเส้นทางเอกสาร ตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงรับชำระหนี้พร้อมเช็ครับเลย โดยใบเสนอราคา สามารถดึงไปบันทึกจอง,บันทึกสั่งขาย หรือบันทึกใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ได้ ต่อไปก็ดูต่อว่าใบจองหรือใบสั่งขาย .. Read more

Charming Work Flow เป็นระบบแสดงข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ใช้งานต่างๆที่กำลังเปิดใช้โปรแกรมอยู่ เพื่อให้เกิดขบวนการทำงานที่ต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ เช่น เพื่อพนักงานขายขอให้อนุมัติวงเงิน ก็ส่งข้อความไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่ออนุมัติแล้วก็ส่งข้อความกลับมายังพนักงานขายคนนั้นทันที.. Read more

คือการคลิ้กเลือกข้อมูลเอกสารปลายทางย้อนกลับไปยังเอกสารต้นทางเพื่อที่จะทำการตรวจสอบ หรือ กระทบยอดกัน เช่น จากรายงานหรือจากระบบนำเสนอข้อมูล (MIS) ที่แสดงยอดขายสินค้า 100,000 บาท และแสดงเป็นยอดสรุปทั้งเดือน ก็อยากรู้ว่าประกอบ ด้วย รายการขายของสินค้าตัวไหนและเป็นของพนักงานขายคนไหนบ้าง ก็สามารถกด Drill Down ไปยังรายงานการขายแบบแจกแจง และถ้าต้องการดูว่าเป็นรายการขายของใบกำกับภาษี ขายเลขที่อะไรและมีรายอะเอียดของเอกสารเป็นอย่างไรก็สามารถกด Drill Down จากรายงาน การขายไปยังรายวันขาย/ใบกำกับภาษีได้ เป็นต้น Read more

โปรแกรมบัญชี Smile Account กับการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ โดนเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลในหลายมิติและรายรูปแบบในรายงานเดียว เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายขาย มีมุมมองการวิเคราะห์ในหลากหลายรูปแบบทันต่อเหตุการณ์ ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา เช่นเดียวกันกับระบบธุรกิจก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง ดังนั้นการที่ผู้บริหารได้รับข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนช่วยในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และสามารถนำไปวางแผนได้ จึงได้เปรียบในการแข่งข้นเป็นอย่างยิ่ง Read more