โปรแกรมบัญชี Smile Account กับ Drilling Down

คือการคลิ้กเลือกข้อมูลเอกสารปลายทางย้อนกลับไปยังเอกสารต้นทางเพื่อที่จะทำการตรวจสอบ หรือ กระทบยอดกัน เช่น จากรายงานหรือจากระบบนำเสนอข้อมูล (MIS) ที่แสดงยอดขายสินค้า 100,000 บาท และแสดงเป็นยอดสรุปทั้งเดือน ก็อยากรู้ว่าประกอบ ด้วย รายการขายของสินค้าตัวไหนและเป็นของพนักงานขายคนไหนบ้าง ก็สามารถกด Drill Down ไปยังรายงานการขายแบบแจกแจง และถ้าต้องการดูว่าเป็นรายการขายของใบกำกับภาษี ขายเลขที่อะไรและมีรายอะเอียดของเอกสารเป็นอย่างไรก็สามารถกด Drill Down จากรายงาน การขายไปยังรายวันขาย/ใบกำกับภาษีได้ เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีระบบ Drill Down ในโปรแกรมบัญชีคือการตรวจสอบ ข้อมูล (Audit) ย้อนกลับ เช่น การตรวจสอบความถูกต้องในการลงบัญชี, ตรวจสอบสินค้าคงเหลือกับรายงาน เคลื่อนไหวสินค้า,ตรวจสอบรายการสินค้าค้างรับ/ค้างส่งประจำวันและกด Drill Down ไปยัง ใบสั่งซื้อ/สั่งขายได้ เป็นต้น จากรูปภาพตัวอย่าง จะแสดงการ Drill Down โดยการเริ่มจาก 1. จากรายงานงบทดลองที่แสดงยอดสรุปกดไปดูบญชีแยกประเภท 2. จากบัญชีแยกประเภทกด Drill Down ย้อนกลับไปที่รายวัน เช่น ต้องการดูบัญชีรายได้จาก การขาย ก็สามารถกด Drill Down ไปยังหน้าจอบันทึกการขายสินค้า/บริการได้ เพื่อดูข้อมูล ของใบกำกับภาษี เป็นอย่างไร และ ดู Slip Voucher ของบิลนั้นๆได้