REALTOBIZ

realtobiz

บริษัท เรียลทูบิซ จำกัด

ก่อตั้งด้วยกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ในการวางระบบบัญชีและระบบไอทีของบริษัทต่างๆมาก่อนเป็นระยะเวลาร่วม 10 ปี ประเภทธุรกิจที่วางระบบมาก่อน เช่น ธุรกิจซื้อมา-ขายไป,ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง,ธุรกิจบริการหลังการขาย,โรงงานผลิต,โทรศัพย์มือถือ,เครื่องใช้ไฟฟ้า,ฝากขาย,ขายฝาก,POS(ขายหน้าร้าน),สำนักงานบัญชี,ชิปปิ้ง เป็นต้น โดยทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นจะนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ด้วยรูปแบบการให้บริการ โดยเน้นบริการ ณ สำนักงานลูกค้าเพื่อศึกษาและสำรวจการทำงานจริงของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มเอกสาร,รายงาน และข้อมูลเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร โดยนำเทคโนโลยีต่างๆที่เราดูแลมาวางระบบเข้าด้วยกันเพื่อลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของงาน นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่ความสำเร็จของลูกค้า

จำหน่าย-บริการและรับเขียนโปรแกรม

  • จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Smile Account
  • บริการวางระบบให้คำปรึกษา (Implement) ระบบโปรแกรมบัญชี
  • บริการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบรายงาน (Customize Report) เพื่อให้เหมาะสมกับงานลูกค้า
  • บริการจดทะเบียนธุรกิจ
  • บริการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมตามความต้องการลูกค้า